Light, light, light

20
Jan
2017

On Jan 12, we gathered at Awāwmalu to call in the light once again. Kanaloa has been dancing on the shores and reconstructing our area but we appreciate her clearing and cleansing. Pīkai… feel Kanaloa caress your ʻili. The pu broke the silence iluminated by  mahina o hoku followed by 40 beats of the pahu. Our intention to call in the the light, the truth, the higher vibration. There we stood alo Mauna A Wakea connecting with our hoahanau all over the world. The awakening  of our pahu, of the piko to the other realms, realms of the gods, of our ancestors, awakening our hearts to receive the light and we called to our elder brother ka lā and he  awoke through the ʻōpua reveaing the poni hikina, wana ao, ke alaula, ka ʻōnohiʻula as he cleared the ʻōpualani. We celebrated with chants of light and life then paused to nourish our kino. We are all connected whole beings he wailua not kino/uhane. and every hour, on the hour we brought forth our intention, our voices that spoke to Kanehoalani as he moved across the sky, that strengthened our light and our resolve there in the sun whose heat did more than just hoʻopumehana i ke kino… we joined Lakaʻs realm of moving water, that spoke of life and light,  lightened  laughter, enlightened hearts, learning, sharing and living that vibration a kau ka lā i ka lolo, ua oli pū a pani me ka pana a nā pahu. Ua noa, ua hoʻolaʻa ʻia makou. Amama, ua noa!

Mahalo, mahalo mahalo.